1 Omsorgsboliger med heldøgns tjenester. Anbudsrunden og godkjenning for kontrahering av valgt tilbyder. Åpne dokument
2 Rettslig vurdering av anbudskonkurransen for oppføring av omsorgsboliger i Gildeskål kommune Åpne dokument
3 Arbeidsdokument utvikling budsjett omsorgsboliger 2019 Åpne dokument