1 Reetablering av Gildeskål som bosettingskommune for flyktninger Åpne dokument
2 Særutskrift Vurdering av videre mottak av flyktninger i Gildeskål kommune Åpne dokument
3 Reglement for bosetting og kvalifisering av nybosatte flyktninger vedtatt i KST 191217 Åpne dokument
4 Rutinehåndbok for Flyktningetjenesten Åpne dokument