1 DISPENSASJON FRA AREALPLANEN FOR LEGGING AV KOMMUNAL VANNLEDNING FRA OLDERVIKA TIL JELSTAD Åpne dokument
2 Kart med trasé for vannledning Åpne dokument
3 Oversiktskart, kart fornminne Åpne dokument