1 1. gangsbehandling av detaljreguleringsplan for Sørarnøy havn, planID 202001 Åpne dokument
2 0 Planbeskrivelse, datert 11.06.2021_140621 Åpne dokument
3 1.1 Plankart 1-2000 (A2), datert 11.06.2021 Åpne dokument
4 1.2 Planbestemmelser, datert 11.06.2021 Åpne dokument
5 1.3 Illustrasjonsmateriale, datert 10.06.2021 Åpne dokument
6 1.4 Vurdering etter forskrift om konsekvensutredninger, datert 25.03.2020 Åpne dokument
7 2.1 Referat - Prosjektets oppstartsmøte med Gildeskål kommune, datert 12.01.2021 Åpne dokument
8 2.2 Referat - Digitalt folkemøte - Detaljreguleringsplan for Sørarnøy havn, datert 29.04.2021 Åpne dokument
9 2.3 Referat - Planforum i Nordland, datert 20.05.2021 Åpne dokument
10 3.1 Varslingsbrev om oppstart av planarbeid, datert 03.04.2020 Åpne dokument
11 3.2 Kunngjøringsannonse, datert 04.04.2020 Åpne dokument
12 3.3 Varslingsbrev om endret planavgrensning i pågående planarbeid, datert 27.04.2021 Åpne dokument
13 4.1 Behandling av innspill i forbindelse med planoppstart, datert 09.06.2021 Åpne dokument
14 4.2 Behandling av innspill i forbindelse med varsel om utvidet plangrense, datert 09.06.2021 Åpne dokument
15 5.1 ROS-analyse, datert 11.06.2021 Åpne dokument
16 5.2 Skisseprosjekt Sørarnøy - Kaianlegg ved Buskjæret, datert 20.12.2019 Åpne dokument
17 5.3 Forprosjekt kai Sørarnøy - Kaianlegg ved Buskjæret, datert 03.07.2020 Åpne dokument
18 5.4 Geoteknisk grunnundersøkelse - Datarapport, datert 05.06.2020 Åpne dokument
19 5.5 Bølgevurdering ved kaianlegg og utfylling, samt vurdering av vind, datert 25.02.2020 Åpne dokument
20 5.6 Vurdering av berguttak ved Skauholmen, datert 27.03.2020 Åpne dokument
21 5.7 Fagrapport landskapsbilde, datert 08.06.2021 Åpne dokument
22 5.8 Utredning av naturverdier i sjø, datert 08.06.2021 Åpne dokument
23 5.9 Fagrapport naturmangfold, datert 09.06.2021 Åpne dokument
24 5.10 Trafikkanalyse Sørarnøy havn, datert 11.06.2021 Åpne dokument
25 5.11 C-rap-001 Sørarnøy havn - Støyutredning, datert 07.06.2021 Åpne dokument
26 5.12 H101 Overordnet VA plan 1-1000 (A1), datert 08.06.2021 Åpne dokument
27 Uttalelse vedrørende varsel om oppstart - reguleringsendring av Sørarnøy havn Åpne dokument
28 2020 04 14 Sørarnøy Sentrum forslag utvikling og plassering av kai Åpne dokument
29 NVE`s innspill - Varsel om oppstart - Reguleringsendring av Sørarnøy havn - Planid 201102 Åpne dokument
30 Uttalelse - Varsel om oppstart - Reguleringsendring av Sørarnøy havn i Gildeskål kommune - planID 201102 Åpne dokument
31 image2020-04-24-075041 Åpne dokument
32 skisse dypvanskai Åpne dokument
33 Presentasjon5 Åpne dokument
34 Svar - Varsel om oppstart av reguleringsendring - Sørarnøy havn - PlanID201102 Åpne dokument
35 Merknad til oppstart av planarbeid for reguleringsendring av Sørarnøy Havn i Gildeskål kommune, planID 201102 Åpne dokument
36 Marinarkeologisk vurdering Varsel om oppstart - Reguleringsendring av Sørarnøy havn i Gildeskål kommune, planID 201102 Åpne dokument
37 Innspill til varsel om oppstart, reguleringsendring for Sørarnøy havn Åpne dokument
38 Brev til GildeskaĚŠl Kommune utvikling Sørarnøy (08.05.20 TEK) Åpne dokument
39 Innspill fra Søriparten Grunneierlag Åpne dokument
40 Innspill til varsel om oppstart - Reguleringsendring av Sørarnøy havn - planID 201102 Åpne dokument
41 Reguleringsendring Sørarnøy Havn i Gildeskål kommune - Uttalelse Åpne dokument
42 skisse dypvanskai Åpne dokument
43 image2020-04-24-075041 Åpne dokument
44 GILDESKÅL KOMMUNE HØRING HAVN PÅ SØRARNØY Åpne dokument
45 2020 05 15 Sørarnøy Sentrum - oppføging - purring nr 2 Åpne dokument
46 2020 04 28 Sørarnøy Sentrum - oppføging og forslag til prosjektmetode Åpne dokument
47 Innspill fra Oddvar Emil Larsen Åpne dokument
48 Innspill til oppstart av ny reguleringsplan for Sørarnøy havn - Helge Pedersen Åpne dokument
49 Innspill til planarbeid Åpne dokument
50 Høringsuttalelse fra Arnøyene lokalutvalg i sak: 2020/227 Ny kai på Sørarnøy Åpne dokument
51 Innspill - Reguleringsendring - Sørarnøy havn Åpne dokument
52 Innspill - tilleggsuttalelse reguleringsendring Sør-Arnøy havn Åpne dokument
53 Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med endring av reguleringsplan for Sørarnøy havn Åpne dokument
54 Tilsvar til mottatt varsel om utvidelse av planområde Sørarnøy havn Åpne dokument
55 Uttale til varsel om utvidelse av planområde - Sørarnøy havn - Gildeskål kommune - planID 202001 Åpne dokument
56 Innspill til varsel om utvidelse av planområde, Sørarnøy havn planID 202001 Åpne dokument
57 Marinarkeologisk vurdering Varsel om utvidelse av planområde Sørarnøy havn - planID 202001 Åpne dokument
58 Innspill havneplan Åpne dokument
59 mail fra hurtigbåt Åpne dokument
60 SØRARNØY - 4 forslag Åpne dokument
61 SØRARNØY GON 13.03.20 Åpne dokument
62 Uttalelse til varsel om utvidelse av planområde - reguleringsendring for Sørarnøy havn Åpne dokument